Infolinia 887 118 118

Centrum Przyjazne Rodzinie -Szkoła Rodzenia

Adres:
Garncarska, 23, 67-200 GŁOGÓW

Dane kontaktowe:
Telefon: 504251033
E-mail: iwonasmeda@wp.pl
Województwo: Dolnośląskie
www.poloznerodzinne.eu

Informacje dodatkowe:
W Szko­le Ro­dze­nia po­ma­ga­my przy­go­to­wać się do na­tu­ral­ne­go i ak­tyw­ne­go po­ro­du. Wie­rzy­my w ko­bie­ce cia­ło, a na­sze do­świad­cze­nie pod­po­wia­da, że dla mat­ki i ro­dzą­ce­go się dziec­ka naj­lep­szy i naj­bez­piecz­niej­szy jest po­ród na­tu­ral­ny, gdyż cia­ło ko­bie­ty naj­le­piej wie w ja­kim tem­pie i w jaki spo­sób uro­dzić dziec­ko. Taki po­ród nie bę­dzie trau­ma­tycz­nym prze­ży­ciem i da ko­bie­cie sa­tys­fak­cję z wy­ko­na­nia trud­ne­go za­da­nia.będziecie Państwo mogli odw

Ilość głosów oddanych w konkursie (edycja 1): 23

Ilość głosów oddanych w konkursie (edycja 2): 1

Kontakt:

Prenatalis sp. z o.o.
Ul. Chopina 11 lok. 3
85-092 Bydgoszcz

887 118 118
887 119 119

e-mail:
szkolenia@pieknenarodziny.pl